Hvordan fungerer fri rettshjelp

01 juli 2024 Silje Elise Johansen

editorial

Fri rettshjelp er et viktig rettssikkerhetsprinsipp som sikrer at individets økonomiske situasjon ikke skal være til hinder for å få tilgang til juridisk bistand og rådgivning. Dette prinsippet er fundamental i en rettstat hvor likebehandling for loven står sentralt. I denne artikkelen vil vi utforske hva fri rettshjelp er, hvem som kan få slik hjelp, hvilke saker det kan ytes bistand i og hvor du kan henvende deg for å få hjelp. Med fri rettshjelp er det mulig for personer med begrensede midler å søke rettferdighet og håndheve sine rettigheter.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er et juridisk velferdstilbud som gir personer med lav inntekt og formue muligheten til å få dekket utgifter til juridisk bistand, enten helt eller delvis. Retten til slik hjelp er regulert av loven om fri rettshjelp i Norge, og intention er å jevne ut ulikheten som kan oppstå når kun de med god økonomi har råd til juridisk bistand. Fri rettshjelp kan inkludere forskjellige tjenester som juridisk rådgivning, bistand under forhandlinger og representasjon i retten.

Vilkår for å motta fri rettshjelp

For å motta fri rettshjelp, må individet oppfylle visse kriterier. Disse kriteriene er primært relatert til søkerens økonomi. Grensene for inntekt og formue justeres årlig og det er derfor viktig å holde seg oppdatert på hva de gjeldende grensene er. Det kan også gis fri rettshjelp selv om inntektene eller formuen er høyere enn grensene, dersom særlige grunner tilsier det, som for eksempel der hvor saken er av stor personlig eller prinsipiell betydning.

Foruten de økonomiske vilkårene, så er det også bestemte sakstyper hvor det er mulig å få fri rettshjelp. Dette kan for eksempel være saker om familierett, utlendingsrett, og enkelte typer straffesaker. Det vil imidlertid ikke være mulig å motta fri rettshjelp for alle typer saker, som for eksempel enkelte forretningsjusssaker eller libel-/ærekrenkelsessaker.

fri rettshjelp

Hvordan søke om fri rettshjelp

For å søke om fri rettshjelp, må man vanligvis kontakte en advokat eller rettshjelper som tilbyr slik bistand. Advokaten vil da vurdere om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt, og vil i så fall bistå med å få dekket sine kostnader gjennom det offentlige. Før man oppsøker advokat er det lurt å samle relevant dokumentasjon som viser din økonomiske situasjon, for eksempel skattemelding, lønnsslipper og informasjon om formue.

Advokaten vil sende en søknad om fri rettshjelp til fylkesmannen, som behandler søknaden og avgjør om søkeren innfrir kravene. Det er viktig å merke seg at det kan påløpe en egenandel som skal betales av søkeren, selv med innvilget fri rettshjelp, avhengig av inntekts- og formuesnivået.

Flere nyheter